Koszyk

Regulamin sklepu

§1Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://www.ocean-cross.pl/

2. Właścicielem sklepu internetowego jest SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI, UL PASIEKA 5, 61-657 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nr NIP 9721084405.

3. Celem działania sklepu internetowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów do uprawiania turystyki aktywnej oraz wyposażenia dodatkowego. Asortyment sklepu może podążać za potrzebami rynku

4. Ilekroć w Regulaminie użyte są podane niżej pojęcia należy je rozumieć w następujący sposób:

Firma SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI, UL PASIEKA 5, 61-657 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nr NIP 9721084405.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI dostępny na stornie internetowej pod adresem https://www.ocean-cross.pl/

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem może być zarówno przedsiębiorca jak i konsument;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

Potwierdzenie zamówienia – wiadomość w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej wysyłana przez Sprzedawcę do Klienta, w którym SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI podsumowuje zamówienie w zakresie danych Klienta, danych odbiorcy, sposobu dostawy, informacji o sposobie płatności, wartości zamówienia oraz zamówionym towarze lub towarach. Potwierdzenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI;

Serwis – serwis internetowy administrowany przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.ocean-cross.pl/

Rejestracja – proces zakładania konta przez Klienta na witrynie https://www.ocean-cross.pl/ wiążący się z podaniem danych Przedsiębiorcy lub danych osobowych konsumenta opisanych w Polityce prywatności, niezbędnych do realizacji umowy;

Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Klientem a SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI na warunkach określonych w Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej oraz paragonu lub faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, zawierający informacje jakie dane na temat Klientów są zbierane podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz w jaki sposób mogą być one przez Sprzedawcę wykorzystywane. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności;

Dostawa towaru – usługa świadczona przez podmiot współpracujący z SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI, na rzecz Klienta, polegająca na dostarczeniu zakupionego towaru do Klienta. Realizacja dostawy unormowana jest w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Za dostawę towaru poczytuje się również odbiór osobisty towaru.

5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI jest zobowiązane do dostarczenia rzeczy bez wad.

6. Dane zamieszczone przez sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz art 543 Kodeksu cywilnego . Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

7. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

8.. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Do wszelkich transakcji zawieranych pomiędzy Sant Trade Mikołaj Świątkowski a Klientem ma zastosowanie treść niniejszego Regulaminu zamieszczona na stronie internetowej https://www.ocean-cross.pl/ w chwili składania przez Klienta Oferty albo zawarcia umowy, w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla Klienta.

10. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru prezentowanego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w szczególności takich jak kolor lub proporcje, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru w sklepie internetowym.

11. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b) posiadanie przeglądarki internetowej:

 Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

 Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

14. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

§ 2 Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą jest cena podana w ofercie przyjętej przez Sprzedawcę.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru formy płatności.

5. Koszty związane z dostawą zamówionych przez Klienta towarów określone są w dalszej części Regulaminu i uzależnione są od wybranego przez Klienta dostawcy oraz sposobu dostawy, jak również rodzaju zamówionego towaru.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 3 Rejestracja w serwisie i składanie zamówień

1. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym należy się zarejestrować.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również NIP, REGON). Informacje te traktowane są jako informacje poufne, nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu i nie są one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób uczestniczących w realizacji dostawy zamówionych przez Klienta towarów (np. kurierowi). Dane Klienta wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy.

4. Sposób i cel przetwarzani danych udostępnianych przy rejestracji zawarte są w Polityce Prywatności, która wraz z Regulaminem dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.ocean-cross.pl/ oraz w siedzibie SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI.

5. W celu dokonania rejestracji konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności wraz z Polityką cookies oraz wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6. Po uzupełnieniu swoich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

7. Osoby, które się zarejestrowały, otrzymują unikalne hasło i login, które wykorzystują podczas składania zamówień. Wszelkie dane przesyłane są na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu internetowego https://www.ocean-cross.pl/ skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru i płatności oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niesie za sobą obowiązek zapłaty.

10. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji. Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu realizacji potrzebnego do przygotowania towaru (do 10 dni roboczych) i czasu dostawy. Ewentualny dodatkowy czas na skompletowanie zamówienia będzie sygnalizowany przy składaniu zamówienia.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI

 

§ 4 Sposoby zapłaty za zamówiony towar oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru. Realizacja dostawy.

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny:

a) Za pobraniem: opłata za przesyłkę uiszczana jest przy odbiorze przesyłki. Pobiera ją kurier.

b) Przelew: po potwierdzeniu zamówienia SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI poinformuje pocztą elektroniczną, na jaki jest numer rachunku bankowego należy przelać pieniądze. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

2. Klient może dokonać wyboru opcji dostawy towaru przy składaniu zamówienia.

3. Cena dostawy zostanie doliczona do wartości zakupów ujętych w koszyku. Suma obu kwot daje ostateczny koszt zamówienia. Koszt ten zostanie zawarty w zamówieniu, które widoczne będzie na ekranie po uprzednim wypełnieniu formularza danych osobowych oraz wybraniu sposobu dostawy i formy płatności.

4. Na życzenie Klienta do towaru zostanie załączona wystawiona przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI faktura VAT. Na fakturze VAT wpisane zostaną dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia.

5. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone jedynie przelewem (elektronicznym, bankowym). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. W przypadku wybranych towarów lub kategorii produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Klient zostanie poinformowany o wyłączeniu danego sposobu zapłaty za zamówienie podczas składania zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie lub Towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, pracownika poczty lub przedstawiciela Sprzedawcy, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 8 dni w zależności od rodzaju zamawianego towaru .

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Konsumentów.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI lub dostarczyć osobiście do siedziby. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przy czym za datę realizacji prawa odstąpienia poczytuje się datę nadania w placówce przesyłki pocztowej (decyduje data stempla pocztowego) albo dostarczenia osobiście Sprzedawcy w jego siedzibie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 – dniowego terminu na adres SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI, z dopiskiem „Zwrot”.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

1. W przypadku odstąpienia od umowy SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI.

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

11. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta wskazane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

1. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności Towar zwrócony nie może być niekompletny; w przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

• 6 Reklamacje

1. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI jest zobowiązane do dostarczania Konsumentowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

4. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

5. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI z dopiskiem „Reklamacja”. Wskazane jest, aby w piśmie reklamacyjnym wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury VAT)

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI albo tenże nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta jednak może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej.

5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI dostarczyć rzecz wadliwą na adres SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI.

6. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do:

1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

1. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. W przypadku, kiedy określony przez SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI honoruje wszelkie prawa Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.ocean-cross.pl/ oraz w siedzibie SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu.

4. SANT TRADE MIKOŁAJ ŚWIĄTKOWSKI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://www.ocean-cross.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://www.ocean-cross.pl/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.).

7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów sądowych jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8. Załącznikami do Regulaminu są:

a)Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

b) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2024 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.